IEC 60335-1 Thiết bị thử nghiệm uốn dây cung cấp thiết bị gia dụng / Thiết bị kiểm tra thiết bị di động / IEC 60335-1 Household Appliance Supply Cord Flexing Test Apparatus / Portable Applia

Các trạm thử nghiệm, góc thử nghiệm, điện áp tải có thể được tùy chỉnh. Các chu kỳ thử nghiệm, tốc độ, điện áp, v.v. có thể được cài đặt trước.

Mã: 1209-12550 Danh mục: