IEC60884-1 Hình 11 Thiết bị thử nghiệm để kiểm tra hư hỏng đối với máy thử nghiệm dây dẫn / IEC60884-1 Figure 11 Test Apparatus For Checking Damage To Conductors Test Machine CL-4

Mã: 1209-11980 Danh mục: