Hiệu chỉnh con lắc thép của thiết bị hiệu chuẩn búa tác động lò xo / Steel Pendulum Calibration Of Spring Impact Hammer Calibration Device CSH-2

Phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn của phần đính kèm B của IEC60068-2-75, thiết bị thử nghiệm này được thiết kế và sản xuất để hiệu chuẩn thiết bị hiệu chuẩn búa lò xo.

Nguyên tắc thử nghiệm: năng lượng giải phóng biến đổi thành động năng.

Mã: 1209-11740 Danh mục: