60598 – 2-20 Thiết bị thử nghiệm IEC 250mm để quấn ống mềm / 60598 – 2 – 20 250mm IEC Test Equipment For Winding A Flexible Pipe WFP-1

Mã: 1209-11120 Danh mục: