Thiết bị thử nghiệm IEC bằng thép cứng IEC 60884-1 Thiết bị kiểm tra xác minh lực cắm chân cắm / Hardened Steel IEC Test Equipment IEC 60884-1 Plug Pin Force Verification Tester MF-1

Mã: 1209-10890 Danh mục: