Độ dày 2 mm IEC60884-1 Điều khoản 24.17 và 24.18 Hình 32 Máy đo tấm phủ bằng thép không gỉ / 2 mm Thickness IEC60884-1 Clause 24.17 And 24.18 Figure 32 Stainless Steel Cover Plate Gauge HC99

Mã: 1209-10530 Danh mục: