IEC 60335-2-92 Hình 103 Thử nghiệm đầu dò ngón tay đầu dò chân / IEC 60335-2-92 Fig 103 Test Finger Probe Foot Probe HT-U12

Mã: 1209-10460 Danh mục: