Máy tính Điều khiển Thiết bị Điện Thiết bị Kiểm tra Áp suất Nước / Computer Control Electrical Appliance Tester Water Pressure Test Apparatus SUPG-6

Hệ thống đường ống thông qua các kết nối không hàn. Hệ thống chất lỏng thử nghiệm và hệ thống chất lỏng truyền động được tách biệt, thử nghiệm đa dạng. Có ba cách điều khiển khác nhau: điều khiển bằng tay, điều khiển bằng PLC, điều khiển bằng máy tính. Áp dụng thẻ lấy mẫu tốc độ cao để lấy mẫu dữ liệu thử nghiệm.

Mã: 1209-10440 Danh mục: