Thiết bị thử nghiệm bức xạ nhiệt theo chuẩn NF P92-505, EU 95/28/EC, ECE R118 Annex 7 / Thermal Radiation Dripping Tester

Máy thử nhỏ giọt bức xạ nhiệt đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế NF P92-505, EU 95/28 / EC, ECE kỹ thuật và các yêu cầu của R118 Phụ lục 7 của Quy định này. Theo yêu cầu của NF P 92-505, bài kiểm tra là bài kiểm tra bổ sung đối với vật liệu xây dựng hạng M. Nó phù hợp với hiệu ứng vật liệu nóng chảy trong nguồn nhiệt chính để đánh giá hiệu suất của thử nghiệm hiệu suất nhỏ giọt và đốt cháy. Vật liệu dẻo và mỏng có thể được kiểm tra;

Mã: 1212-10330 Danh mục: